Polityka Prywatności

Regulamin i polityka prywatności serwisu z usługami rozmów typu „sex telefon”.

Postanowienia ogólne

1. Użytkownikiem Usługi Głosowej może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, uprawniona do używania telefonu w celu korzystania z Usługi.

2. W ramach Usługi Głosowej – rozmowy telefoniczne (IVR) zawarte są treści erotyczne. W związku tym Usługa ta przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, posiadających aktywną kartę SIM, chcących z własnej woli otrzymywać treści o charakterze erotycznym w ramach tejże Usługi. Odpowiednie ostrzeżenie zamieszczone jest w materiałach dotyczących Usługi.

3. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich podmiotów trzecich.

4. Ze względu na charakter Usługi Głosowej propozycje ewentualnych spotkań, wykonania czynności o charakterze seksualnym lub innym nie należ traktować jako rzeczywistej obietnicy ich realizacji. Zabronione też w Ramach Usługi Głosowej jest poruszanie tematów erotycznych powiązanych z przemocą, z małoletnimi bądź posługiwaniem się zwierzęciem, a także innych treści o charakterze bezprawnym.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób (w tym Użytkowników Serwisu) wynikające z wykorzystywania Serwisu i zawartych w nim danych sprzecznie z celem działania Serwisu lub sprzecznie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Serwis obsługiwany jest przez Home Intelligent System, ul. Gostyńska 1/1, Wrocław. Serwis prowadzony przez Home Intelligent System stanowi dodatkowe świadczenie do usługi telekomunikacyjnej o podwyższonej opłacie realizowanej przez operatorów telekomunikacyjnych na rzecz osób korzystających z Serwisu (tj. Użytkownik). Home Intelligent System nie świadczy na rzecz Użytkowników żadnych usług i nie pobiera z tego tytułu od Użytkowników żadnych opłat. Opłaty za korzystanie z Usługi Głosowej pobierane są wyłącznie przez operatorów telekomunikacyjnych jako dostawców usługi o podwyższonej opłacie.

7. Koszt połączenia telefonicznego na numery obsługujące Serwis jest zgodny z cennikiem danego operatora komórkowego i jest uzależniony od rodzaju numeracji, tj. dla numerów typu: Opłaty za minutę połączenia do numeru ze wskaźnikiem 708

Kosz netto (PLN) Koszt brutto (PLN) Maksymalny czas połączenia (minuty)

3,00                                         3,69                                                 30:00

Koszt netto (PLN) Koszt Brutto (PLN) za 1 sms z numerem 73908

3,00                                          3,69                                                  1 sms

8. Do wysokości opłat za połączenia realizowane w ramach Usługi nie mają zastosowania standardowe cenniki dostawców usług telekomunikacyjnych (np. sieć PLAY 0,29 PLN za min).

9. Operatorzy telefonii komórkowej odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Serwisu i nie ponoszą odpowiedzialności za treści oferowane w ramach Serwisu.

10. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu powinny być kierowane w formie elektronicznej na adres: kontakt@zarwij.pl. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a nadawca reklamacji zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w tej samej formie w jakiej złożył reklamację.

Dane osobowe i polityka prywatności

1. Podanie przez Użytkownika Serwisu danych osobowych jest dobrowolne. 2. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych przez ich administratora możliwe jest także wtedy, gdy jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów przez niego realizowanych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, przy czym za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych.

3. Informacje zawarte w logach systemowych wykorzystywane będą wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych o ruchu sieciowym, przy zachowaniu anonimowości poszczególnych logów. Informacje zawarte w logach podlegają udostępnieniu wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie ustawy, decyzji administracyjnej lub właściwego wyroku sądu.
4. Administratorem danych osobowych uczestników serwisu jest Administrator:
Home Intelligent System, ul. Gostyńska 1/1, Wrocław, dane kontaktowe: adres e-mail kontakt@zarwij.pl
5. Dane osobowe, będące przedmiotem przetwarzania obejmują:
a) numer telefonu,
b) dane osobowe wskazane w treści reklamacji:
– imię i nazwisko
– adres zamieszkania / adres korespondencyjny/
– adres email
– inne dane wskazane przez nadawcę reklamacji.
6. Dane osobowe nie są używane do celów marketingowych a jedynie do realizacji zamówionej usługi i ew. reklamacji.
7. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem:kontakt@zarwij.pl